MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Statut

 

Home

 

Statut

Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

 

Zmieniony na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 5 października 2010 r.

 

 Ełk 5 październik 2010 r.

 

 

 

ROZDZIAŁ I

nazwa i teren działalności, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku, zwane w dalszym ciągu statutu Towarzystwem, posiada osobowość prawną i zapisane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 2

 Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa i jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z póź. zm.), niniejszego Statutu oraz szczegółowe regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.

§ 3

Towarzystwo działa przy Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

§ 4

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i krajów sąsiadujących z Polską związanych z tematyką badawczą, zaś siedziba władz mieści się w Ełku.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Towarzystwo opiera swoją działalność organizacyjną na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

cele i sposoby działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest wspieranie i rozwijanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i kultury regionu mazurskiego, oraz integracja środowisk naukowych. Działalność jego nie jest nastawiona na osiąganie zysku.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez: ;

   

 1. Współprace z Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 2.  Organizowanie sympozjów, konferencji i innych posiedzeń naukowych;
 3.  Publikowanie prac i popularyzowanie wyników badań naukowych członków Towarzystwa;
 4.  Współdziałanie z towarzystwami oraz instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, a szczególnie UE i krajami sąsiadującymi;
 5.  Podejmowanie inicjatyw i działań integrujących miejscowe środowisko naukowe;
 6.  Wspieranie inicjatyw badawczych na rzecz gospodarki i kultury narodowej regionu;
 7.  Współdziałanie w stwarzaniu warunków rozwoju miejscowej kadrze naukowej;
 8.  Gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dla celów badań naukowych dokumentacji regionalnej i prowadzenie działalności wydawniczej;
 9.  Podejmowanie innych, zgodnych z prawem działań zmierzających do realizacji podstawowego celu wspierania i rozwijania nauki.

 

ROZDZIAŁ III

członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski zdolny do czynności prawnych, pracujący na polu naukowym lub kulturalnym, a zajmujący się problematyką wchodzącą w zakres działania Towarzystwa, który zgłosił chęć przystąpienia na piśmie do Towarzystwa, przedstawił opinię wprowadzającą jednego z członków i został doń przyjęty przez Zarząd Towarzystwa. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa zainteresowanemu służy prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.

 § 11

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

 1. Współpracy z Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 2.  Udziału w Walnych Zebraniach Członków, posiedzeniach naukowych itp.;

 3.  Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa;

 4.  Udziału w pracach i zebraniach organów Towarzystwa;

 5.  Składania projektów wydawniczych, seminaryjnych i konferencyjnych oraz prac badawczych do władz Towarzystwa; 

 6. Ogłaszania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa;

 7.  

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 2. Aktywne uczestniczenie w pracach Towarzystwa;
 3.  Systematycznego opłacanie rocznych składek w wysokości 5% średniego wynagrodzenia z roku poprzedniego.

 4.  

§ 13

Członkowie będący emerytami bądź rencistami są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

§ 14

Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. Godność ta jest nadawana przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członek Honorowy jest zwolniony ze składek członkowskich. Członek Honorowy ma prawo do udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

§ 15

Członkostwo ustaje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie z Towarzystwa zgłoszone na piśmie Zarządowi;
 2. Śmierć;
 3. Utratę zdolności do czynności prawnych;
 4. Nieuiszczenie składek członkowskich za okres dwóch lat;
 5. Wykluczenia z Towarzystwa na wskutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,
 6. Wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.

§ 16

O wykluczeniu członka decyduje Zarząd, od którego decyzji przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od chwili otrzymania pisemnej decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

władze

§ 17

Władzami Towarzystwa są Walne Zebranie Członków, Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

§ 18

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni oraz honorowi.

§ 19

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków:

   a. zwołuje się raz w roku do 31stycznia w celu przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania rocznego za rok poprzedni.

  b. W razie nieobecności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu połowy członków zwyczajnych odbywa się Zwyczajne Walne Zebranie w drugim terminie, 30 min po pierwszym, przy obecności co najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.

   

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków:

a. może być zwoływane w każdym czasie z własnej inicjatywy przez Zarząd Towarzystwa

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej

c. na wniosek 1/3 części członków zwyczajnych.

§ 20

Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania członków podaje Zarząd, do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 21

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania . W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 

§ 22

Do podjęcia uchwał dotyczących zmian statutu, rozwiązania Towarzystwa lub jego połączenia z inną organizacją potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór Zarządu;
 2. Wybór Komisji Rewizyjnej;
 3. Wybór Sądu Koleżeńskiego;
 4. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu i ich ocena;
 5. Przyjmowanie i ocena sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa;
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka;
 7. Ustalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
 8. Zmiana statutu;
 9. Rozwiązanie Towarzystwa oraz likwidacja jego majątku.

§ 24

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierane są na okres 4 lat.

 

§ 25

Skład osobowy liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego może być uzupełniony w czasie trwania kadencji.

§ 26

Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd wybierany przez Walne Zebranie Członków.

§ 27

Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz maksymalnie 3 członków zarządu. Wybory odbywają w jawnym głosowaniu, chyba, że członkowie podejmą inną decyzję.

§ 28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb na wniosek Prezesa lub na wniosek 2 członków Zarządu, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

 

§ 29

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa. Do ważności podjętych uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. Kierowanie sprawami Towarzystwa;
 3. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 5. Uchwalanie corocznych planów pracy;
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
 7. Zatwierdzanie regulaminów pracy Towarzystwa;
 8. Przyjmowanie członków Towarzystwa i skreślanie z listy członków;

   

 9. Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu Członka Honorowego Mazurskiego Towarzystwa Naukowego.

   

§ 31

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu - Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 32

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. Komisja podejmuje wnioski zwykłą większością głosów.

 § 33

Do zadań Komisji należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. Badanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa;
 3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,
 4. Prawo wnioskowania o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
 5. Złożenie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania rewizyjnego i przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

§ 34

Komisja Rewizyjna jako kolegialny organ nadzoru jest odrębna od Zarządu i nie podlega mu

w zakresie wykonywania nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:

   

 1. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

   

 2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

   

 3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 z póź. zm.).

   

§ 35

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 36

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory wynikłe w związku z działalnością Towarzystwa, a powstałe między jego Członkami. Wniosek o rozpatrzenie przez Sąd Koleżeński winien być złożony na piśmie na ręce przewodniczącego.

 

§ 37

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu. Termin złożenia odwołania wynosi 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 § 38

Sąd Koleżeński rozstrzyga spory w trybie ustalonym regulaminem.

§ 39

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V

majątek i fundusze

§ 40

Majątek Towarzystwa powstaje z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Darowizn,
 3. Dotacji, grantów i subwencji,
 4. Ofiarności publicznej,
 5. Spadków i zapisów,
 6. Dochodów z majątku stowarzyszenia,
 7. Zbiórek publicznych,
 8. Odsetek i dochodów z kapitału,
 9. Wpływów działalności statutowej.

§ 41

Dochód osiągnięty z działalności Towarzystwa oraz z jego majątku przeznaczony jest w całości

na realizację jego celów statutowych.

§ 42

Towarzystwo może prowadzić swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach

służących realizacji celów statutowych.

§ 43

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza jest jedynie działalnością uboczną, służącą pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej Towarzystwa.

 

§ 44

Majątek i dochody Stowarzyszenia nie mogą być przeznaczone na:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami ,,bliskimi”,
 2. Przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 

ROZDZIAŁ VI

przepisy końcowe

§ 45

Organizację pracy Towarzystwa określa Statut oraz regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 46

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określi cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

 

§ 47

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nieuregulowanych w statucie, maja odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach ( Dz U. 2001 rok nr 79 poz. 855 ze zm.)

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
>  
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015