MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Publikacje

 

Home

 

Najnowsze wydania:

Wcześniejsze publikacje:

Uwaga! Roczniki i książki są do nabycia w księgarniach na ulicy Wojska Polskiego w Ełku.
Zapraszamy!

 

Pliki do pobrania w formacie .doc (MS Word)

Sprawozdanie z działalności MTN za 2008.

Rocznik Ełcki 2008 tom V

Sprawozdanie merytoryczne z działalności MTN za 2007r 

Mazurskie echa. Przewodnik literacko-historyczny po Ełku i Pojezierzu Ełckim.

ROCZNIK Ełcki 2007 tom IV

Spółdzielczość mieszkaniowa i budownictwo Ełku (1945-2005). Historia Fakty Ludzie.

Publikacje papierowe:

J. Jasiński "Michał Kajka 1858-1040" Życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze, Ełk 2009.

 

 

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku,

19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23

 

 

ROCZNIK EŁCKI 2004

 

Tom I

EŁK CZERWIEC 2005

 

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku,

19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23

 

Rada Redakcyjna:  Alfons Bobowik, Kazimierz Zwirowicz, Michał Tadeusz Michałowski, Stanisław Fietkiewicz, Andrzej Orzechowski, Tadeusz Zaremba, Andrzej Zdanowski, Anna Żółtowska

Zespół Redakcyjny: Alfons Bobowik – Redaktor Naczelny, Michał Tadeusz Michałowski – Sekretarz Redakcji

Korekta: Ilona Anna Pierczyk

 

“Rocznik Ełcki-2004” wydano przy pomocy finansowej Prezydenta Ełku

kład i druk: ZPI “Anigraf” EŁK, ul. Sikorskiego 19, tel. 87/610 44 86

OD REDAKCJI

Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer czasopisma historycznego-“Rocznik Ełcki 2004”. Czasopismo powstało wspólnym wysiłkiem członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku i pomocy finansowej Prezydenta Ełku. W “Roczniku Ełckim 2004” będzie podejmowana problematyka historyczna i najnowsze dzieje Ełku, Ziemi Ełckiej i Mazur.

Idea takiego pisma zrodziła się z potrzeby lepszego poznania aktualnej historii Ziemi Ełckiej, potrzeby publikowania prowadzonych badań naukowych, a także bieżącego informowania zainteresowanych Czytelników życiem naukowym w Ełku. Naukowy dorobek publikowany w roczniku, będzie pomocny badaczom i nauczycielom w szkołach i uczelniach, a także w napisaniu i wydaniu monografii Ełku i Powiatu Ełckiego. Liczymy, że łamy naszego pisma staną się miejscem dyskusji historyków i badaczy regionalistów dla lepszego poznania i zrozumienia naszej polskiej historii na Mazurach.

Pierwszy numer “Rocznika Ełckiego 2004” został napisany całkowicie nakładem społecznym przez kilku członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku przy udziale Wydawcy, który wykonał nam nieodpłatnie skład rocznika, któremu za tę bezinteresowną pomoc dziękujemy. Skromne środki jakimi dysponowaliśmy nie pozwoliły na wydanie jeszcze bardziej profesjonalnego pisma, za co Czytelników przepraszamy. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości pismo pozyska Sympatyków, którzy spowodują lepsze jego wydanie oraz pomogą w rozwinięciu działalności publikacyjnej naszego Towarzystwa.

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I – Wstęp do “Rocznika Ełckiego-2004”

 1. Powstanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku......................... 6
 2. Sprawozdanie z działalności Mazurskiego Towarzystwa Naukowego
  w Ełku za 2004 r........................................................................................... 8

Rozdział II- Konferencja Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

 1. “W poszukiwaniu domu i ojczyzny na Mazurach”- sprawozdanie z konferencji..................................................................................................... 9
 2. J.M. Łapo, Między Galindią i Jaćwieżą. Rzecz o pradziejach i archeologii Mazur Wschodnich.......................................................................................12
 3. T. Mańczuk, Migracje ludności po II wojnie światowej w świetle
  materiałów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego z ASP w Ełku ............
  20
 4. A.Żółtowska, A.Bobowik,Stan badań o regionie wykonanych w Zespole Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku..............................................23
 5. M.Kawecki,Jan Kawecki (1903-1977)- “Kolberg z Mazur”.......................32
 6. A. Żółtowska, A.Bobowik, Antoni Szczeciński(1920-1984)- Dyrektor
  Znaku Rodła..................................................................................................
  35

Rozdział III-Sympozja naukowe i ludzie zasłużeni dla Ełku

 1. Sympozjum naukowe poświęcone Irenie Tamarze Misztal- działaczce kultury, poetce i pisarce z Ełku................................................................... 39
 2. A. Bobowik, Irena Tamara Misztal(1908-2003)-nauczycielka, poetka, pisarka........................................................................................................ 40
 3. I.T. Misztal, Fragmenty pamiętnika złożonego na konkurs pamiętnikarski pod hasłem “Mazury były moim domem i życiem”.................................... 43
 4. J. Drozdowska, Pisarka z Ełku................................................................... 48
 5. S. Fietkiewicz, Towarzystwo Miłośników w Ełku-patronem Ireny Tamary Misztal........................................................................................................ 51
 6. E.Lenczewska, Wspomnienia o ostatnim okresie życia Ireny Tamary Misztal........................................................................................................ 54
 7. E. Kurzawa, Pamiętajmy Irenę Misztal..................................................... 56
 8. A. Bobowik, Jerzy Cichowicz(1906-1998) – “Ełczanin Pięćdziesięciolecia”................................................................................... 59
 9. Wybrane wiersze Jerzego Cichowicza z “Literackiego przewodnika po Mazurach”................................................................................................. 62
 10. Prasa ówczesna pisała “Ełczanin 83” – wybrany...................................... 65
 11. S. Fietkiewicz, Działalność popularnonaukowa Towarzystwa Miłośników Ełku............................................................................................................ 67

Rozdział IV –Pamiętniki i wspomnienia o ludziach

J. Kawecki, Wspomnienia nauczyciela (fragmenty pamiętnika).................70

I. Misztal, Fragmenty pamiętnika i wspomnień “starej nauczycielki”.......83

A. Bobowik, Kajka(Kayka) Michał ps. Prawdziński(1858-1940)- piewca kultury ludowej i obrońca polskości na Mazurach..................................... 89

A. Bobowik, Władysława Rataj i jej ukochane Bobry................................ 94

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku ................................................ 98

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku

19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23

 

ROCZNIK EŁCKI 2005

 

Tom II

 

 

Ełk czerwiec 2006

Rada Redakcyjna: Alfons Bobowik, Kazimierz Zwirowicz, Andrzej Orzechowski, Andrzej Zdanowski, Alicja Wysoka, Eugeniusz Tomaszwicz, Stanisław Fietkiewicz

Redaktor Naczelny: Alfons Bobowik

Korekta i redakcja: Alicja Wysoka

Zdjęcia: Ryszard Guz

 

“Rocznik Ełcki 2005” wydano przy pomocy finansowej Starosty Powiatu Ełckiego i Prezydenta Miasta Ełk

Skład i druk: ZPI :Anigraf” Ełk, ul. Sikorskiego 19, tel. (0-87) 610 44 86

 

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom “Rocznika Ełckiego 2005” - publikacji poświęconej historii i teraźniejszości Ełku i powiatu ełckiego. Pismo powstało dzięki pracy członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku, osób współpracujących z nami, przy wydatnej pomocy finansowej Starosty Powiatu Ełckiego i Prezydenta Miasta Ełk.

W “Roczniku Ełckim 2005” rozszerzyliśmy tematykę historyczną i zagadnienia z dziedziny kultury i sztuki. Jest to wynik naszej współpracy z Klubem Twórców Kultury przy Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku, a także zrozumienia dla naszej działalności i pomocy zarządów spółdzielni mieszkaniowych w Ełku. Cieszy nas także współpraca z Dyrekcją Zespołu Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku, Gimnazjum nr 4 w Ełku, oraz z konsultantami z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Filia w Ełku.

Obecny numer “Rocznika Ełckiego 2005” powstał podobnie jak pierwszy, wyłącznie nakładem społecznym jego autorów. Nadal nie stać nas na ładniejszą szatę graficzną i kolor, ale nie to jest najważniejsze. Ważne, że pismo żyje, a my rozwijamy naszą działalność naukową. Możemy czytelnikom nadal służyć wiedzą i zachęcać do poznawania najnowszej historii Ełku i Ziemi Mazurskiej. Oczekujemy, że będzie rosła liczba naszych Czytelników i Sympatyków, a pismo z każdym rokiem będzie ciekawsze i lepiej wydawane. Informujemy zainteresowanych, że czasopismo można nabyć w siedzibie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.

Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI

Od Redakcji………………………………………………………………………………..

Rozdział I - Sprawozdanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku za 2005 rok i

plany na 2006 rok………………………………………………………………

 

Rozdział II – Spotkania z historią i kulturą

 1. Wstęp……………………………………………………………………………….
 2. H. Ćwikowski, Sztuka polska na trudnej drodze z Warszawy do Ełku.....................
 3. A. Orzechowski, 15 lat samorządu terytorialnego w Polsce...................................
 4. A. Zdanowski, 8 maja 1945 roku Europie, w Polsce i w Ełku……………………..

Rozdział III – Rozprawy naukowe

1. W. Roszkowski, Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni Mieszkaniowej “Świt”

w Ełku – historia i teraźniejszość……………………………………………………

2. T. Romanowska, Co nam daje znajomość Małej Ojczyzny?........................................

3. B. Maciukiewicz, Dzieje Ełku – zestawienie bibliograficzne w wyborze…………….

 

Rozdział IV – Konferencje i seminaria naukowe

 1. 66 Rocznica Pierwszej Deportacji Polaków na Syberię……………………………
 2. D. Mońko, Historia Koła Związku Sybiraków Ełku……………………………
 3. H. Ćwikowski, Rys historyczny powstania Związku Sybiraków Warmińsko-Mazurskiego Regionu Oddział w Ełku……………………………………………..
 4. E. Tomaszewicz, Narodziny paktu Ribbentrop-Mołotow………………………….
 5. A. Bobowik, Białostocczyzna w czasie okupacji sowieckiej( IX 1939-VI 1941)…..

Rozdział V – Pamiętniki i wspomnienia o ludziach

   

 1. A. Bobowik, Antoni Bogdanowicz(1927-1988) założyciel i pierwszy prezes MSM w

Elku …………………………………………………………………………………..

2. A. Bobowik, Eugenia Mikłaszewicz(1919-20003)- poseł Ziemi Ełckiej w latach

1961-1972…………………………………………………………………………….

3. A.J. Boharewicz-Richter, Moje 60 lat w Ełku………………………………………...

Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom Rocznika Ełckiego 2006 - publikacji poświęconej historii i teraźniejszości Ełku i powiatu ełckiego. Pismo ukazuje się dzięki pracy członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku i współpracujących z nami organizacji pozarządowych, przy wydatnej pomocy finansowej Prezydenta Miasta Ełku i Starosty Powiatu Ełckiego.

Rocznik Ełcki 2006 Tom III zawiera ten sam układ tematyczny, który wynika z naszego programu badań i współpracy z Centrum Studiów Bałtyckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, Klubem Twórców Kultury przy MSM w Ełku i Kołem Związku Sybiraków w Ełku. Cieszy nas rozwijająca się współpraca z Zespołem Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku. Rocznik wzbogacamy o rozdział Recenzje i omówienia.

Wydanie Rocznika Ełckiego 2006, podobnie jak dwóch poprzednich, było możliwe wyłącznie dzięki pracy społecznej jego autorów. Staraliśmy się zamieścić w tym tomie więcej artykułów o najnowszej historii Ełku i regionów, z których ełczanie tu przybyli.

Niewielkie możliwości finansowe nie pozwoliły na zamieszczenie wszystkich opracowań i referatów wygłoszonych podczas seminariów i sympozjów. Uczynimy to w najbliższym numerze, który, mamy nadzieję, będzie obszerniejszy objętościowo i bogatszy o dodatkowe tematy naukowe.

Przepraszamy za skromną oprawę poligraficzną i potknięcia redakcyjne. Naszym zamiarem jest służyć jak najlepiej wszystkim Czytelnikom, co staramy się cały czas czynić.

Ełk czerwiec 2007 r. Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI

Od Redakcji……………………………………………………………...……..1

Spis treści………………………………………………………………………..2

Rozdział I Działalność statutowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

  1. Sprawozdanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku za 2006 r…………………..........................................................……4
  2. Informacja do kontaktu z Mazurskim Towarzystwem Naukowym w Ełku…………………….............................................................6
  3. Wspólnie piszemy historię Ełku i Ziemi Ełckiej – Historia, fakty i ludzie………………........................................................…...….7
  4. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ełku……………..............…….8

Rozdział II Spotkania z historia i kulturą

    

  1. B. Tymiński, Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Ełku……………..............................................……..9
  2. H. Ćwikowski, Sztuka polska w Ełku .........................................12
  3. A. Bobowik, VIII Kongres Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP………………………......................................................…..14

Rozdział III Rozprawy naukowe i opracowania

  1. A. Bobowik, Niemiecka okupacja na Białostocczyźnie w latach 1941-1945……………....................................................………18
  2. E. Tomaszewicz, Geneza Wojska Polskiego na Wschodzie w czasie II wojny światowej….............................................…...42
  3. A. Żółtowska, Stan badań regionalnych o Ełku i  Ziemi Ełckiej………..................................……49

Rozdział IV Konferencje, sympozja i seminaria naukowe

    

  1. II konferencja Naukowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku- Początki osadnictwa i polskiej gospodarki w Ełk i powiecie ełckim w latach 1945-1950…….............……..........59
  2. E. Tomaszewicz, Działalność Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego w Ełku w latach 1945-1950……………...……..61
  3. W. Guzewicz, Kościół rzymskokatolicki na Ziemi Ełckiej po II wojnie światowej (1945-1992). Uwarunkowania i struktura…..72
  4. S. Fietkiewicz, Narodziny kultury w Ełku po 1945 roku……....98
  5. E. Cybulska, Początki osadnictwa w Ełku i powiecie ełckim w latach 1945-1947…………..................................................102
  6. S. Chazbijewicz, Polsko-litewscy Tatarzy, ich kultura oraz kształtowanie się samoświadomości etnicznej…..............106
  7. K. Gładkowski, Wypędzeni ze Wschodu……….......................113
  8. Sympozjum naukowe pod hasłem: Druga deportacja i powojenne wywózki Polaków z Białostocczyzny na Syberię....121
  9. J. Pietkiewicz, Polityka sowietyzacji a druga deportacja Polaków na Syberię w kwietniu 1940 roku z Kresów Wschodnich II RP……………………………………..................................123
  10. A. Bobowik, Sowiecka okupacja na Augustowszczyźnie w świetle dokumentów zgromadzonych w Instytucie Roberta Hoovera w USA i innych źródeł…….......................…………130

Rozdział V Wspomnienia o ludziach i pamiętniki

  1. A. Bobowik, Franciszek Nowicki (1919-1990) Dyrektor 40-lecia Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku………...........138
  2. A. Bobowik, Norbert Lisowski (1927-2006) Lekarz i organizator służby zdrowia w Ełku…………...............................................140
  3. J. Kącki, Wspomnienia z lat 1945-1950. Spoglądajcie wstecz, byście byli prawdziwie wielkimi w przyszłości.........................142
  4. H. Kuczyński, Powrót z Syberii do Polski…………………....147

Rozdział VI Recenzje i omówienia

  1. W. Guzewicz, Parafia Mikaszówka 1907-200, Episteme 61(2007), AUM, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w W-wie, ss. 221 – R.Guz…………….............................................157
  2. Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Historia, wykładowcy i ich publikacje w latach 1992-2005, zebrał i opracował 

W.Kalinowski, Ełk 2006, ss. 330 – W. Guzewicz…………...159

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015