MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Program

 

Home

 

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego za 2014 rok

Miniony rok był szczególny dla Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku, obchodzono 10-lecie działalności naukowo-edukacyjnej i wydawniczej. Starano się jak najlepiej pokazać dorobek, a także brano udział w wielu konferencjach naukowych i spotkaniach na zaproszenia współpracujących uczelni szkół i organizacji pozarządowych. Nie było to łatwe gdyż uległa uszczupleniu o 2 członków organizacja. Aktualnie MTN liczy 24 członków zwyczajnych i 6 honorowych. Wśród członków jest 2 profesorów: ks. prof. zw. Wojciecha Guzewicza i dr hab. inż. Kazimierza Zwirowicza – prof. UWM oraz 4 dr nauk humanistycznych.
Mazurskim Towarzystwem Naukowym kierował 6-osobowy Zarząd w składzie: dr inż. Alfons Bobowik – prezes, dr hab. inż. Kazimierz Zwirowicz – wiceprezes, Bohdan Cichowicz – p.o. sekretarza, mgr Teresa Malinowska-Wasilewska – skarbnik, oraz członkowie Zarządu mgr Andrzej Zdanowski i dr Ryszard Skawiński. Komisji Rewizyjnej przewodniczyła mgr Elżbieta Pańko, a Sądowi Koleżeńskiemu mgr Alicja Wysocka. Wszyscy w pracowali społecznie.

W roku 2014 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2013 rok , podczas którego przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z wykonania programu działalności naukowej i organizacyjnej za 2013 rok. Odbyto 3 posiedzenia Zarządu. Frekwencja na walnym zebraniu i na posiedzeniach zarządu była dobra. Nieobecności niektórych członków były usprawiedliwione. Posiedzenia Zarządu były rozszerzone o członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W ciągu roku pełniono stałe, cotygodniowe czwartkowe dyżury, podczas których spotykano się z osobami zainteresowanymi działalnością naukową i współpracą z MYN, przyjmowano interesantów oraz osoby deklarujące współpracę bądź pragnące korzystać z doświadczeń MTN. W siedzibie biura na UWM jest prowadzona bieżąca dokumentacja i archiwum dokumentów, biblioteczka oraz kroniki Towarzystwa. W 2 budynkach są 4 gabloty, w których eksponowany jest dorobek oraz informacje o działalności Towarzystwa. Brak bezpośredniego dostępu do internetu i telefonu utrudnia kontakty z zainteresowanymi osobami.

W 2014 r. działalność naukowa i wydawnicza oraz organizacyjna Towarzystwa skupiała się na przygotowaniach do odbycia VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: “Śladami pogranicza kultur Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”. Na ten cel otrzymano skromne wsparcie finansowe od Prezydenta Ełku, stąd konferencja została ograniczona do 1 dnia i tylko zaproszenia zaprzyjaźnionych referentów z Białorusi i z Niemiec. Przybyli także zaprzyjaźnieni z MTN referenci z Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Warszawy i Stowarzyszenia Regionalnego Świętokrzyskiego. Przybyłym zapewniono noclegi na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku, koszty wyżywienia musieli pokryć we własnym zakresie.

Program konferencji był wzbogacony, wystawę 10-letniego dorobku naukowego MTN, a także naukowej współpracy krajowej i zagranicznej. Przygotowana konferencja, pomimo skromnych środków jakie otrzymano została zorganizowana dobrze i podobnie oceniona przez przybyłych gości. Szkoda, że w minionym roku nie otrzymano dotacji na zorganizowanie kolonii edukacyjno-wypoczynkowej dla polskiej młodzieży i nauczycieli z Grodzieńszczyzny z Białorusi.

W 2014 roku nadal w ramach wolontariatu prowadzono zajęcia na Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej, poświęcone powojennej historii Polski, a także ważnym wydarzeniom zachodzącej dziś w Europie, i w świecie. Tu liczono na wsparcie finansowe Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego, ale nie otrzymano takowej pomocy, mimo to zorganizowano 10 wykładów dzięki członkom wolontariuszom, którzy nieodpłatnie przeprowadzili wykłady, a także uczestnikom, którzy wsparli Towarzystwo skromnymi wpłatami. W 2015 roku nadal będą prowadzone wykłady na MWH, na tematy szeroko pojętego dorobku 70-letniej powojennej historii Ełku i powiatu ełckiego. Planowane jest rozszerzenie spotkań z historia Ełku, na teren powiatu ełckiego. Oczekujemy jednocześnie wsparcia finansowego ze strony samorządów w celu wzbogacenia tematyki zajęć o wykładowców z zewnątrz i wyjścia z naszą działalnością poza Ełk.

Za sukces ubiegłego roku trzeba uznać dorobek wydawniczy Towarzystwa. Dzięki wsparciu finansowemu Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opracowano i wydano jubileuszowy “Rocznik Ełcki 2013, t. X”. Otrzymano również częściowe wsparcie od Prezydenta Ełku i Starosty Powiatu Ełckiego, na wydanie książki “Pionierskie pokolenie ełczan 1945-1970 ( Historia, fakty, ludzie) tom I”. Wydawnictwa są do nabycia w kilku księgarniach w Ełku, oraz w ramach Biblioteki Powiatu Ełckiego trafiły do bibliotek gminnych i do Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego celem przekazania nieodpłatnie szkołom i placówkom kulturalnym. Wydawnictwa także wysłano do najważniejszych bibliotek narodowych w kraju i za granicą oraz do osób związanych z nauką i kulturą w Polsce i poza jej granicami. Od wielu bibliotek i stowarzyszeń kulturalnych oraz od osób prywatnych otrzymano podziękowania i wyrazy uznania dla działalności wydawniczej MTN. Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku swą działalnością naukową i wydawniczą dobrze promuje swą działalność, a także miasto, powiat i uczelnię w murach, której ma siedzibę.

Sukcesy wydawnicze, udział w konferencjach naukowych i spotkaniach w kraju i za granicą świadczą nie tylko pozytywnie o wizerunku, ale także ocenie, i zaproszeniach do udziału w ważnych wydarzeniach naukowych w Ełku, w kraju, a także za granicą. W minionym roku prezes MTN i pracownicy naukowi Towarzystwa, na zaproszenie organizatorów brali czynny udział w następujących seminariach, konferencjach naukowych i spotkaniach:

27 lutego w Prostkach prezes spotkał się z dyrektorem GOK i Zarządem Stowarzyszenia Historycznego “Granica” w Prostkach w celu nawiązania współpracy przy realizacji grantów w celu badań historii pogranicza polsko-pruskiego i nie tylko. Podpisano porozumienie o współpracy.
10 maja Zarząd uczestniczył w obchodach Majówki Samorządowej w Parku “Solidarności” w Ełku. Urządzono wystawę dorobku wydawniczego, brano udział w spotkaniu z zainteresowanymi widzami. Ponadto tego samego dnia w godzinach poobiednich uczestniczono w obchodach Światowego Dnia Inwalidy i Rencisty w Bursie Szkolnej w Ełku, gdzie złożono życzenia ełckim emerytom i zachęcono ich do udziału w V Konkursie Pamiętnikarskim ogłoszonym przez MTN w Ełku.
7-8 czerwca, na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna w Ełku, prezes uczestniczył w VII Festiwalu Kultur Narodowości Białorusi w Grodnie gdzie spotkano się z polskimi zespołami artystycznymi w nowym zamku w Grodnie. Odbyto także rozmowy z prezesami Związku Polaków na Białorusi, z dyrektor Polskiej Szkoły Średniej nr 36 w Grodnie, a także z doc. Sitkiewiczem, w sprawie dalszej współpracy.
4 lipca 2014 roku odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Ełku “Śladami pogranicza kultur i historii Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP” . Pomimo skromnych funduszy uzyskanych od Prezydenta Ełku, to jednak przybyli na zaproszenie prezesa przedstawiciele nauki i regionaliści z Polski, którzy dobrze ocenili krótkie jednodniowe obrady i dorobek MTN w Ełku. Konferencja swoim programem obejmowała także obchody X-lecia MTN w Ełku. Wszystkich, wspierających działalność MTN nagrodzono pamiątkowymi dyplomami i książkami.
9 lipca we współpracy z Klubem Twórców Kultury w Ełku zorganizowano spotkanie promocyjne “Rocznika Ełckiego t. X” i książki “Pionierskie pokolenie ełczan 1945-1970 (Historia, fakty, ludzie) Tom I” z czytelnikami i sympatykami wydawnictw MTN.
24 sierpnia na zaproszenie Miejskiego Domu Kultury w Augustowie uczestniczyliśmy z p. Teresą i Andrzejem Wasilewskimi w I Festiwalu Zespołów Folklorystycznych z Polski i Białorusi w Augustowie. Tam spotkano się z nauczycielami i młodzieżą z Domu Polskiego w Lidzie, która uczestniczyła w tym przeglądzie. Wystąpiliśmy publicznie i nagrodziliśmy naszych Rodaków z Lidy
30-31 sierpnia na zaproszenia Stowarzyszeń Mniejszości Niemieckiej prezes uczestniczył z państwem Ireną i Antonim Szubzdami w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Olsztynku na temat: Bitwy pod Tannebergiem. Tam poznano środowiska mniejszości niemieckie w Polsce i ich stosunek, jak traktują pamiątki swojej historii z czasów I wojny światowej, oraz jak te obiekty są na tym terenie utrzymane.
10-14 września my, jako członkowie Krajowego Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Warszawie, uczestniczono czynnie w obradach X Kongresie Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Polsce. Obrady odbywały się w Bydgoszczy, gdzie starano się wypracować nową koncepcję programową dla polskiego regionalizmu. Tam MTN zostało wyróżnione za działalność wydawniczą, a także otrzymało certyfikat na prowadzenie działalności promocyjnej regionalizmu i wykładów z tej dziedziny.
Na początku października prezes MTN był zaproszony i uczestniczył w inauguracjach roku akademickiego, w ełckich uczelniach, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim Wyższym Seminarium Duchownym, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, gdzie zabrał głos i podziękował za współpracę i wspieranie działalności naukowej MTN w Ełku.
MTN w Ełku było zapraszane i brało udział w obchodach uroczystości jubileuszowych i rocznicowych organizacji pozarządowych w Ełku, a także podczas obchodów świat państwowych 3 Maja, 11 Listopada.
Ponadto utrzymywano w ciągu roku i nawiązano współpracę z zainteresowanymi i przyjaznymi uczelniami, szkołami i stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie badań naukowych, edukacji i kulturalnej współpracy. Między innymi:
Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Uniwersytet w Białymstoku,
Państwowy Uniwersytet Grodzieński im. Janka Kupały na Białorusi,
Państwowy Uniwersytetem Agrearny w Grodnie,
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Białymstoku,
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w Łomży,
Muzeum Historyczne Ełku,
Gimnazjum nr 4 w Ełku
Bursa Szkolna w Ełku
Szkoła Samorządowa w Ełku,

Ponadto współpracują z MTN i wspierają jego działalność następujące firmy i organizacje pozarządowe:

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ełku
Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w Warszawie
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Regionalistów w Zagańsku
Kombatancki Związek Dzieci Wojny RP w Łodzi, Ełku, Mrągowie i Gdyni.

 

Klub Twórców Kultury przy MSM w Ełku

Działalność Mazurskiego Towarzystwa Naukowego jest pozytywnie odbierana i oceniana przez mieszkańców Ełku i powiatu ełckiego oraz przez współpracujące z Mazurskim Towarzystwem Naukowym organizacje pozarządowe w Ełku. Członkowie MTN prowadzą też aktywną działalność naukową i społeczno-kulturalną w innych organizacjach. To nas cieszy. Nasze dobre intencje zostały dostrzeżone, mieliśmy okazję zostać wyróżnieni honorowym odznaczeniem za zasługi tych organizacji.

Sukcesy działalności naukowo-wydawniczej i współpracy z ze środowiskami naukowymi w kraju i za granicą zależą od wsparcia finansowego samorządów lokalnych, gdzie co raz trudniej jest wpisać się w zadania samorządów zadaniami MTN. W Ełku i w powiecie ełckim wysokość środków na realizację zadań samorządów przez organizacje pozarządowe maleje, i ulega rozproszeniu z powodu wprowadzenia regrantinków. Tymczasem liczba organizacji ubiegających się o pozyskanie tych środków z każdym rokiem jest coraz liczniejsza. MTN stara się współpracować z samorządowymi biurami organizacji pozarządowych. Uczestniczy w organizowanych szkoleniach i naradach. Prezentuje swój dorobek na ich zaproszenie. Uczestniczymy w organizowanych przez nich promocjach i imprezach. Problem jest jednak nadal możliwość pozyskania tych środków na realizację planów naukowych i wydawniczych z założeniami programowymi miasta, czy powiatu. W ubiegłym roku na złożonych 9 wniosków o środki na realizację wspólnych zadań do samorządów i urzędów centralnych, otrzymano wsparcie 4 grantów na łączna kwotę 11 800,00 złotych. Między innymi od:

Prezydenta Miasta Ełku, wsparcie: na VI Międzynarodową Konferencje Naukową – 3000, złotych, wykonaliśmy zadanie łącznej wartości;
Prezydenta Miasta Ełku, wsparcie na wydanie książki “Pionierskie pokolenie ełczan !945-1970 (Historia, Fakty, ludzie) Tom I” – 3000, złotych, wykonaliśmy zadanie łącznej wartości;
Starosty Powiatu Ełckiego, wsparcie, na wydanie książki “Pionierskie pokolenie ełczan 1945-1970 (Historia, fakty, ludzie) Tom I”- 1800, zł, wykonaliśmy zadanie łącznej wartości;
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Departamentu Kultury i Edukacji, wsparcie na wydanie Rocznika Ełckiego 2013 t. X” - 4000, zł, wykonaliśmy zadanie łącznej wartości całkowitej wynosiła.

Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku własnych dochodów nie posiada poza skromnymi składkami członkowskimi i niewielkimi darowiznami sympatyków. Łącznie z tytułu składek w ciągu roku na nasze konto wpłynęło ….. zł złotych, które w całości zostały przeznaczone na potrzeby administracyjne. Środki te pozwoliły zaledwie, na skromne utrzymanie naszego biura oraz wydatki związane z realizacją grantów samorządowych. Nadmieniam, że podróże służbowe oraz wyjazdy na zaproszenia, na konferencje w kraju i za granicę, pokrywam z własnych środków.

Opłacanie składek członkowskich uległo poprawie. Aktualnie 2 członków zwyczajnych zalega z płaceniem składek. Składki członkowskie są jedynymi dochodami; które pozwalają prowadzić biuro, utrzymać stronę internetową, zakupić niezbędne materiały biurowe i wypłacić skromną nagrodę skarbnikowi za sporządzenie bilansu finansowego zamknięcia roku i złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego. Przed ujemnym zamknięciem finansowego bilansu ratują nas dary naszych sympatyków.

Na zakończenie informujemy Czytelników i Sympatyków naszego Towarzystwa, że plan realizacji zamierzeń naukowych i wydawniczych za 2014 rok po korektach zrealizowaliśmy w całości. Kosztowało nas to wiele pracy społecznej, a także i własnych środków przy wydaniu książki. To co robimy to nie dla nas, a dla wielu, wielu ludzi, którzy na to oczekują i historii dla naszych potomnych.

Członków Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełk cieszy fakt, że pomimo wieku trudności realizujemy ambitne plany przy ich udziale. I tu należy się podziękowanie tym, którzy nas wspierają. Szczególnie serdecznie dziękujmy członkom Zarządu: prof. Kazimierzowi Zwirowiczowi, Teresie Malinowskiej-Wasilewskiej – skarbnikowi, ks. prof. zw. Wojciechowi Guzewiczomi, dr Ryszardowi Skawińskiemu, Andrzejowi Zdanowskiemu, Bogdanowi Cichowiczowi, Elżbiecie Pańko. Dziękujemy także wszystkim naszym członkom, którzy starają się swoją działalnością wspierać i promować nasze towarzystwo.

Nie wszystko nam co planowaliśmy przed rokiem się udało się zrealizować. W sprawach organizacyjnych musimy aktywniej poszukiwać nowych członków zwyczajnych, którzy uczestniczyliby w realizacji programów badawczych i wydawniczych naszego Towarzystwa. Musimy także starać się, bardziej uatrakcyjnić naszą działalność, żeby przychodziła do nas młodzież, szczególnie studiująca i nie tylko, która pragnie pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w realizacji wspólnych programów. Dziękujemy także wszystkim tym osobom, które bezinteresownie nas wspierają.

Prezes
Mazurskiego Towarzystwa Naukowego
dr inż. Alfons Bobowik

Ełk luty 2015 r

 

2. Główne kierunki programu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku na lat 2015-2016

Współpraca z wyższymi uczelniami regionu mazurskiego i szkołami w celu prowadzenia badań naukowych okresu powojennego w dziedzinie rozwoju nauki
i kultury w Ełku oraz na pograniczu Mazur i Podlasia i ziem wschodnich.
Współpraca z uczelniami z Litwy, Białorusi i Niemiec w dziedzinie zachowania polskiej kultury materialnej i duchowej wśród naszych Rodaków w tych krajach poprzez organizację wspólnych konferencji naukowych, sympozjum, spotkań, a także kolonii językowo-historycznych dla polskiej młodzieży i nauczycieli.
Współpraca ze szkołami i ośrodkami kultury w Ełku i na terenie powiatu ełckiego w dziedzinie upowszechnianiu wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego o Ełku
i regionie.
Prowadzenie zajęć w ramach powołanej Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej w dziedzinie rozwijania zainteresowania jej uczestników wiedzą
i udziałem w poznawaniu historii i kultury regionu oraz problemów społecznych współczesnego świata.
Współpraca ze Starostwem Powiatowym i Prezydentem Miasta Ełku w dziedzinie promocji nauki i kultury miasta i powiatu.
Dążenie do powołania niezależnego ośrodka badań naukowych pogranicza Mazur
i Podlasia i ziem wschodnich oraz prowadzenie oficyny wydawniczej w celu publikacji wyników badań i wydawania książek w tej dziedzinie. W ramach prowadzonej oficyny wydawniczej wydanie “Rocznika Ełckiego 2014 t. XI” oraz przygotowanych do wydania książek o charakterze naukowym i nie tylko naszych członków.
Dążenia do pozyskania nowych członków Towarzystwa, ludzi różnych specjalności
i zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dotyczących Ełku, Pojezierza Ełckiego oraz pogranicza Mazur, Podlasia i ziem wschodnich.
Dążenie do pozyskania dostępnych środków budżetowych z dotacji samorządów gmin, powiatu ełckiego, urzędu marszałkowskiego i instytucji centralnych na realizację zadań z dziedziny kultury, dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowych oraz edukacji kulturowej .
Współpraca o organizacjami pozarządowymi, na korzystnych dla nas warunkach w kierunku rozwijania badań naukowych oraz regionalnej kultury i sztuki.
Podsumowanie V i VI Konkursu Pamiętnikarskiego “Śladami historii
i kultury minionych lat polskiego Ełku i powiatu ełckiego”.

Prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowegow Ełku
dr inż. Alfons Bobowik

Ełk luty 2015 r

3. Program Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej  Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju, jaki miał miejsce w ostatnim dwudziestoleciu, a także piętrzące się problemy natury ekonomicznej i społecznej wymagają dzisiaj od nas dostrzegania tych zmian, właściwej ich interpretacji i uczestnictwa w zachodzących przemianach. Uważamy, że powinniśmy nasz program na III kadencję MTN, na lata 2012-2015, wzbogacić o nowe formy i treści naukowej działalności, które będą wychodziły naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta i powiatu. Uważamy, że powinna to być Międzypokoleniowa Wszechnica Humanistyczna.

Wiadomo, że jednym z najważniejszych problemów dzisiejszego życia jest młode pokolenie Polaków, które dzięki poprawie warunków kształcenie ma szeroki dostęp do studiów, ale po ich ukończeniu staje przed problemem znalezienia pracy. Dziś gospodarka jest w rękach spółek z udziałem skarbu państwa i prywatnych przedsiębiorców, którzy decydują o gospodarce i losie młodego pokolenia. Należy przyjąć, że starają się to robić jak najlepiej, bo to im się opłaca i jest ich obowiązkiem. Życie jednak pokazuje, że nie zawsze tak jest: miejsc pracy często brakuje, płace są niskie, a zatrudnienie w perspektywie dłuższego czasu jest niepewne.

Dzisiejszym problemem jest także dynamicznie wkraczający w życie młodego pokolenia cywilizacyjny postęp społeczny, otwartość granic, środków komunikacji, znajomość języków, co z jednej strony czyni życie młodego pokolenia znacznie piękniejszym i ciekawszym niż życie ich dziadków i rodziców, ale stwarza zagrożenie dla ich egzystencji i rozwoju. Jest ogromna pokusa nie tylko dla utraty określonych wartości, ale grozi uzależnienie od narkotyków, rozrzutny styl życia na kredyt czy opóźnione zakładanie rodzin, które są filarem naszego bytu i rozwoju. Jak należy traktować takie postępowanie, czy to jest właściwy sposób na problemy współczesnego rozwoju Polski? Pamiętajmy niż demograficzny stawia nie tylko naszą gospodarkę przed trudnymi do rozwiązania problemami ekonomicznymi, ale także zagraża naszej cywilizacji.

Młode pokolenie staje także dzisiaj często przed trudnymi wyzwaniami moralnymi Kościoła. Czy wiara w Boga to sprawa osobista każdego z nas, czy to wymóg cywilizowanego narodu, który ma taką, a nie inną wizję swego istnienia na naszej planecie. Czy głoszona przez Kościół potrzeba trwania w wierze i poszanowanie kościoła to tylko nasza chrześcijańska tradycja? Czy zdobycze demokratycznego państwa to bezgraniczna wolność porządkowana tylko naszemu prawu, które ciągle jest niedoskonałe?

Wiele jest takich trudnych pytań, przed którymi stoi dziś ludzkość, a szczególnie młode pokolenie. Uważamy, że zarówno młodzi, jak i pokolenia starsze, ludzie różnych opcji politycznych powinni z tymi problemami się zmierzyć.

Propozycje programowe

Myśl powołania Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej w ramach Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku uważamy za właściwy kierunek naszego działania, żeby zmierzyć się ze współczesnością. Te trudne problemy możemy rozwiązywać tylko przy pełnym zrozumieniu wszystkich pokoleń Polaków. Powinniśmy poznać bliżej problemy młodego pokolenia, a ono powinno korzystać z dorobku doświadczeń swoich ojców i dziadków. Jako motto dla naszego działania przytaczamy słowa ks. Józefa Kąckiego wypowiedziane na jednej z naszych konferencji naukowych: “Spoglądajcie wstecz, byście byli prawdziwie wielkimi w przyszłości”. To nie tylko apel do młodych, którzy mają swoją wizję życia, to także przesłanie do wszystkich pokoleń, którym dobro naszego kraju leży na sercu. Rozmawiajmy o naszych problemach bez polityki i starajmy się rozwiązywać je wspólnie dla dobra wszystkich ludzi.

Uważamy, że na spotkaniach i wykładach Międzypokoleniowej Wszechnicy Humanistycznej powinny się znaleźć w najbliższym czasie następujące tematy:

1. W jakim duchu po 1989 roku, po przemianach ustrojowych, rodziła się nadzieja na lepsze życie w naszym mieście, w gminach i powiecie ełckim?

2. Na ile obciążenia historyczne dokonań minionego systemu i pokolenia z nimi związanego muszą dzisiaj być przywoływane do pamięci współczesnych pokoleń?

3. Z czego wynika obecnie trudny start życiowy młodego pokolenia i gdzie należy poszukiwać sposobów jego złagodzenia ?

4. Negatywne i pozytywne skutki emigracji zarobkowej.

5. Jaka powinna być dziś rola Kościoła katolickiego w obliczu nowych wyzwań społecznych?

6. Czy ekonomia społeczna preferowana przez Unię Europejską rozwiąże problemy młodych ?

7. Czy dzisiejsza globalizacja ekonomiczna i gospodarcza jest dobrym wyjściem dla borykającej się z problemami ekonomicznymi Europy i Polski ?

8. Co zagraża w dobie obecnej europejskiej cywilizacji chrześcijańskiej?

9. Ważne wydarzenia historyczne naszego pogranicza, o których zapomniano w najnowszej historii.

To tylko niektóre tematy, które dziś są możliwe do podjęcia do realizacji przez nasze szczupłe kadry naukowe i prowadzenia cyklicznych spotkań międzypokoleniowych w Ełku i nie tylko. Są to skromne nasze propozycje, które spróbujemy realizować we współpracy z młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi, samorządami studenckimi i uczelniami naszego miasta, szkół licealnych i wszystkich osób zainteresowanych współpracą. Oczekujemy, że zarówno młodzież, jak i pokolenie osób starszych będzie uczestniczyło w spotkaniach i dyskusji bez polityki i szukania winnych, a w duchu poszukiwania realnych rozwiązań.

Liczymy także na wsparcie dla naszej inicjatywy przez miejscowe władze samorządowe, przedsiębiorców i szkoły w celu stworzenia nam warunków do odbywania takich spotkań i pokrycie ich kosztów, gdyż Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku nie posiada własnych środków na ten cel.

Prezes

Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku

dr inż. Alfons Bobowik

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015