MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

Program

 

Home

 

Sprawozdanie Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku z realizacji programu za 2017 rok

Miniony rok nie należał do łatwych dla Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Na realizację naszych zaplanowanych zadań otrzymaliśmy skromne środki z budżetów samorządów lokalnych. Miasto Ełk przyznało nam 8300 złotych na zorganizowanie IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej, wydanie „Rocznika Ełckiego 2016 t. XIII” i książki „Pionierskie pokolenie ełczan (Historia, fakty, ludzie) 1970-1990 t. II”. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznał 3000 zł na zorganizowanie Archiwum Społecznego i prowadzenie wykładów dla kombatantów i środowisk emeryckich w ramach Wszechnicy Humanistycznej przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym.

Skromność pozyskanych środków od samorządów i jeszcze skromniejszych własnych, gdyż nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie oznaczało, że ograniczyliśmy nasze plany, wręcz przeciwnie- zrealizowaliśmy nasz program ogromnym społecznym nakładem pracy naszych członów, a niekiedy i własnym wsparciem finansowym. Rozszerzyliśmy działalność naukową i edytorską oraz kontakty naukowe. Zorganizowaliśmy IX Międzynarodową Konferencję, utworzyliśmy Archiwum Społeczne, wydaliliśmy nasze wydawnictwa oraz czynnie uczestniczyliśmy w wielu ważnych konferencjach krajowych, a także w ważnych wydarzeniach w Ełku i gminach powiatu ełckiego.

Na początku 2017 roku Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku skupiło się na zorganizowaniu zajęć dla słuchaczy Wszechnicy Humanistycznej przy Mazurskim Towarzystwie Naukowym, organizując wykłady na temat powojennej historii Ełku i Ziemi Ełckiej. Tu szczególnie serdecznie dziękuję niektórym naszym członkom, historykom, którzy zechcieli się włączyć do pomocy w prowadzeniu zajęć.

W lutym odbyliśmy zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W oparciu o pozyskane środki na zadania od Prezydenta Ełku i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjęliśmy nasz program działania na 2017 rok. Do współpracy z nami staraliśmy się zachęcić organizacje kombatanckie i związki emeryckie w Ełku. Tu muszę przyznać, że ich programy działania często nie pokrywały się z naszymi i trudno było o taką współpracę.

Marzec był miesiącem spotkań i nawiązania współpracy z Rejonowym Oddziałem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Ełku. Uczestniczyliśmy w obchodach Święta Kobiet w Ełku. Złożyliśmy życzenia, obdarowaliśmy naszymi wydawnictwami i zaprosiliśmy do współpracy oraz do udziału w konkursie pamiętnikarskim. Byliśmy także na obchodach ważnych wydarzeń i uroczystości połączonych z kulturalnymi występami zespołów śpiewaczych z okazji Dnia Kobiet Mazurskiej Biesiady w Kole Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Starych Juchach. Tu podobnie złożyliśmy im życzenia oraz obdarowaliśmy naszymi wydawnictwami. Braliśmy udział w obchodach X-lecia Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy.

Nawiązaliśmy także współpracę z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w dziedzinie współpracy z naszymi rodakami na Białorusi. Uczestniczyliśmy czynnie w zorganizowanej przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli konferencji naukowej
z udziałem nauczycieli polskich szkół na Białorusi.

Współpracujemy także z kombatanckim Związkiem Polskich Dzieci Wojny RP. Przy opracowaniu książki „Wschodnich losów Ełczan” nawiązaliśmy współpracę z Oddziałem Związku Sybiraków w Augustowie w celu zapisania znanych nam osób w tej książce.

Uczestniczymy także w Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych w kraju. W roku ubiegłym przystąpiliśmy do regionalistów Mateczników Patriotyzmu i Kultury Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Zagnańsku na Kielecczyźnie. W maju uczestniczyliśmy czynnie
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej pielęgnowaniu patriotycznych wartości i zachowań w polskiej kulturze regionalnej.

Nasze zaangażowanie w tę ważną dziś dziedzinę dla naszego kraju zostało zauważone w kręgach decydentów rządowych. W listopadzie minionego roku zostaliśmy zaproszeni na I Kongres Inicjatyw Pozarządowych i spotkanie z wicepremierem prof. Piotrem Glińskim. Wiemy, jakie jest dziś stanowisko rządu w sprawie uczestnictwa naszego kraju w trwającej unifikacji kulturalnej Europy. Wiemy, jakie organizacje pozarządowe w tym roku otrzymają wsparcie rządowe. Spotkaliśmy się
6 grudnia ubiegłego roku w Radzie Ministrów z dyrektorem Instytutu Narodowego Niepodległości w sprawie wsparcia dla polskiego regionalizmu w kraju.

Nie pozostajemy obojętni również na ważne wydarzenia, jakie mają miejsce w Ełku. Wystąpiłem z wnioskiem do Starosty Powiatu Ełckiego przyznania Nagrody „Bociana Ełckiego 2016” w kategorii „Kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego” Helenie Brodowskiej ze Starych Juch, za jej ogromny dorobek literacki i dokumentowanie historii Starych Juch i Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Starych Juchach oraz czynne uczestnictwo w rozwijaniu kultury ludowej. Cieszy to nas, że kol. Helena Brodowska otrzymała ten laur. To także jest sukces naszych starań, staramy się pamiętać o członkach społecznikach z talentem i osiągnięcia ich promować i nagradzać.

Konsekwentnie realizowaliśmy zapisane w naszym programie zadania naukowe nie tylko na własnym podwórku, ale także na zewnątrz i poprzez nasz udział w konferencjach promować nasze miasto. Z uwagi na skromność pozyskanych środków z ogromnymi trudnościami zorganizowaliśmy i odbyliśmy w lipcu jednodniową IX Międzynarodową Konferencję Naukową pod hasłem „Śladami pogranicza kultur i historii Mazur, Podlasia i Ziem Wschodnich II RP”. Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpień, 8 referatów. Obejrzeli wystawę naszego dorobku naukowego i edytorskiego. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Zamek” w Olecku uczestniczyliśmy z Andrzejem Wasilewskim w obchodach jubileuszu 10-lecia Oleckiego Stowarzyszenia „Zamek”. Zwiedziliśmy ciekawą wystawę ich dorobku i izbę historyczną, jaką założył i prowadzi dr Marek Góryński w Zespole Szkół Technicznych w Olecku.

We wrześniu ubiegłego roku uczestniczyliśmy czynnie w Białymstoku w XXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szlak ku wzajemności”, zorganizowanej przez Uniwersytet Białostocki oraz Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, gdzie wygłosiłem referat na temat rozwoju polskiego szkolnictwa na Grodzieńszczyźniei Polesiu w czasach Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1921.

Nie zaniedbaliśmy naszej działalności edytorskiej. Opracowaliśmy i wydaliśmy „Rocznik Ełcki 2016 t. XIII”. Podobnie opracowaliśmy i wydaliśmy książkę „Pionierskie pokolenie ełczan (Historia, fakty, ludzie) 1970-1990 t. II”. Obie pozycje miały skromną promocję i zostały rozprowadzone nieodpłatnie do bibliotek krajowych, do szkół oraz osób zainteresowanych historią i kulturą Ełku.

Blisko współpracujemy z Fundacją „Karta” Archiwum Wschodniego w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni i uczestniczyliśmy w II Kongresie Archiwów Społecznych w Warszawie. Tematyka obrad dotyczyła szczególnie organizacji pozarządowych, których obowiązkiem jest prowadzenie nie tylko dokumentacji księgowej, ale także merytorycznej ich działalności. Dokumenty z działalności programowej należy przy likwidacji przekazywać do Archiwów Społecznych. Natomiast Archiwa Społeczne powinny dążyć do tworzenia profesjonalnych warunków do przechowywania i udostępniania dokumentów badaczom najnowszych dziejów naszej historii i kultury.

Staramy się utrzymywać kontakty z uczelniami wyższymi i niektórymi szkołami w Ełku. Na zaproszenie rektora WSFiZ w Ełku uczestniczyliśmy w inauguracji roku akademickiego, podziękowaliśmy za współpracę, złożyliśmy życzenia i gratulacje oraz wręczyliśmy nasze wydawnictwa. Podobnie, na zaproszenie dziekana ks. Wojciecha Guzewicza Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku oraz Wyższego Seminarium Duchownego
w Ełku uczestniczyliśmy w inauguracji nowego roku akademickiego. Podziękowaliśmy rektorom i zaprosiliśmy do współpracy.

Uczestniczyliśmy także w Wojewódzkiej „Senioriadzie”, zorganizowanej przez Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przyznaliśmy dyplomem, podziękowaliśmy i zachęciliśmy do współpracy. Chociaż aktualnie nie widzimy z ich strony takiej potrzeby. Podobnie organizacje kombatanckie nie wykazują zainteresowania.

Zainteresowanie współpracą z nami wykazali organizatorzy historycznej restauracji i odsłonięcia obelisku wypadu oddziału Armii Krajowej z Grajewa do Prus Wschodnich w 1943 roku i odwetu na esesmanach mordujących jeńców wojennych w obozie w Boguszach. Uczestniczyliśmy w odsłonięciu obelisku, podziękowaliśmy organizatorowi ks. dr. Tadeuszowi Białousowi za zainteresowanie się tym miejscem pamięci naszej narodowej chwały.

Byliśmy także zaproszeni przez władze Gminny w Prostkach i Starostę Powiatu Ełckiego na uroczyste otwarcie Domu Spotkań Historycznych i fontanny historyczno-edukacyjnej w Prostkach. Podobnie uczestniczyliśmy w inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Prostkach, gdzie wyraziliśmy nasze uznanie dla ich osiągnięć i złożyliśmy życzenia dalszej aktywności w rozwijaniu kultury oraz poznawaniu i pielęgnowaniu pamięci ważnych wydarzeń w polskiej historii.

Bierzemy także udział w obchodach najważniejszych świąt państwowych. W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja złożyliśmy kwiaty pod obeliskiem w Parku Solidarności. Podobnie, z okazji 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości uczestniczyliśmy z panią Alicją Jasińską w obchodach tej rocznicy, byliśmy na mszy i złożyliśmy kwiaty przy obelisku Marszałka J. Piłsudskiego.

Niezależnie od wyszczególnionych w sprawozdaniu naszych konkretnych działań zewnętrznych promujących Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku, prowadzimy także przy MTN dla grupy zainteresowanych osób Wszechnicę Humanistyczną. Organizowaliśmy comiesięczne spotkania na tematy bieżące związane z historią 1050-lecia państwa polskiego oraz nadchodzącej 100 rocznicy odzyskania niepodległości i bieżących ważnych wydarzeń w kraju. Zachęcamy także naszych słuchaczy do opowiadania swoich przeżyć podczas spotkań z odbytych, ciekawych podróży, wycieczek po Europie i świecie.

Nasze sukcesy powstały dzięki ogromnej społecznej pracy niektórych członków zarządu oraz sympatyków i wolontariuszy i zostały zauważone nie tylko w Ełku, ale także w kraju. W Ełku dostrzeżono tym razem nasz dorobek włożony w promocję miasta w kraju i za granicą. Zostaliśmy wyróżnieni przez Prezydenta Ełku honorowym tytułem „Ambasadora Roku 2016”. Dziękuję wszystkim, którzy do tego się przyczynili, a szczególnie: ks. prof. Wojciechowi Guzewiczowi - dziekanowi Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych za stwarzanie nam warunków na uczelni do pracy naukowej i edukacyjnej. Dziękuję członkom Zarządu, prof. Kazimierzowi Zwirowiczowi za społeczne wspomaganie pracy Zarządu MTN, p. Teresie Malinowskiej-Wasilewskiej – skarbnikowi i księgowej, p. Alicji Jasińskiej – sekretarzowi, a także Jolancie Bacławskiej, dr. Ryszardowi Skawińskiemu, a także członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Czuję się także w obowiązku podziękować – wolontariuszom, którzy podobnie wspierali nas nie tylko swoją wiedzą, ale także pomocą techniczną przy organizowaniu wykładów i spotkań ze słuchaczami.

Warto także wspomnieć, że pracujemy społecznie, pełnimy tygodniowe dyżury w biurze na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku każdego dnia w wyznaczonych godzinach.

Aktualnie opracowaliśmy i złożyliśmy 5 grantów na zadania związane z naszą naukową i edukacyjną działalnością. Z uwagi na więcej niż skromne dotacje od Prezydenta Ełku poszukujemy sponsorów, którzy nas wspomogą w realizacji zadań, nakreślonych w głównych kierunkach działania na lata 2018-2019. Spodziewamy się, że będzie to trudny rok dla naszej działalności. Nie możemy się pochwalić nowymi członkami. W ciągu roku przybył nam zaledwie 1 członek i ubyła 1 osoba. Mamy aktualnie 28 członków.

 

2. Główne kierunki działalności statutowej i programowej Mazurskiego Towarzystwa
Naukowego w Ełku na lata 2018-2019

1. Będziemy prowadzili stałe comiesięczne zajęcia w ramach powołanej przy MTN w Ełku Wszechnicy Humanistycznej w celu rozwijania zainteresowania ełczan wiedzą historyczną 100-lecia odzyskania niepodległości, kulturą i polskiego regionalizmu. Finałem tego będzie zorganizowanie X Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej odzyskaniu niepodległości.

2. Zorganizujemy obchody 160 rocznicy urodzin Michała Kajki mazurskiego poety ludowego. Szczególnie będziemy eksponowali twórczość Michała Kajki, jak i innych twórców mazurskich i działaczy ludowych, mającą polski charakter w czasach państwa niemieckiego.

3. Będziemy czynili przygotowania do przyszłorocznych obchodów 15 rocznicy powstania Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku w 2019 roku. Zorganizujemy sesję popularno-naukową. Przygotujemy wystawę dorobku naukowego i wydawniczego. Podziękujemy osobom, które współpracowały z nami i wniosły wkład w nasz dorobek.

4. Będziemy współpracowali z wyższymi uczelniami, stowarzyszeniami naukowymi, a szczególnie Wydziałem Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku, Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku w dziedzinie badań naukowych dotyczących powojennego okresu rozwoju nauki i kultury oraz dziejów szkolnictwa polskiego w Ełku i Ziemi Ełckiej oraz dziejów pogranicza Mazur, Podlasia i ziem wschodnich II RP.

5. Będziemy współpracowali z uczelniami i Związkami Polaków na Białorusi i Litwie w dziedzinie rozwoju i zachowania w tych krajach polskiej kultury materialnej i duchowej wśród naszych rodaków na organizowanych konferencjach naukowych, spotkaniach i wycieczkach historycznych śladami polskiej historii i kultury.

6. Otwarci będziemy na współpracę ze szkołami i ośrodkami kultury
w Ełku i na terenie powiatu ełckiego w dziedzinie popularyzacji powojennej wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego na temat Ełku i Ziemi Ełckiej.

7. Będziemy współpracowali ze Starostwem Powiatowym w Ełku, Prezydentem Miasta Ełku, Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w celu pozyskania wsparcia finansowego na promocję miasta, powiatu, województwa i naszej działalności w dziedzinie rozwoju nauki
i kultury i ważnych rocznic narodowych.


8. Będziemy także dążyli do powołania niezależnego ośrodka badań naukowych pogranicza Mazur, Podlasia i ziem wschodnich poprzez prowadzenie Archiwum Społecznego w celu gromadzenia, opisywania i udostępniania dokumentów polskiej powojennej historii tych ziem, oraz wydawanie „Rocznika Ełckiego” i monograficznych opracowań.


9. Będziemy usilnie dążyli do pozyskania nowych członków, gotowych do prowadzenia badań naukowych najnowszej historii i kultury Ełku, Pojezierza Ełckiego oraz pogranicza Mazur, Podlasia i ziem wschodnich.

10. Będziemy promowali dorobek naukowy i twórczy naszych członków i sympatyków poprzez udział w konferencjach i sympozjach naukowych oraz publikowanie ich dorobku naukowego i twórczego w naszych wydawnictwach.

Prezes
15 marca 2018 r. Mazurskiego Towarzystwa Naukowego
w Ełku
dr inż. Alfons Bobowik

 
 
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca, 2018