MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2011

 

Home
Up

 

Członkowie Mazurskiego Towarzystwa naukowego w Ełku

10 lutego w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze MTN za 2010 roku. Zebrani przyjęli sprawozdanie rzeczowe
i finansowe z wykonania programu za 2010 rok. Przyjęli także program na 2011 rok oraz podjęli uchwałę o zwołaniu na X-lecie MTN “Kongresu Nauki i Kultury Pogranicza Mazur Podlasia i Ziem Wschodnich”. Ten kierunek pracy będzie podstawa programowa wszystkich działań Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.

5 maja, odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu MTN połączone z promocją Rocznika Ełckiego 2010 t. VII”. Rocznik otrzymali członkowie MTN, autorzy “tekstów oraz szkoły i biblioteki w Ełku, w kraju i za granicą. Środki na wydanie rocznika pozyskano od Starosty Powiatu Ełckiego i od Prezydenta Ełku.

6 maja, wspólnie z Kombatanckim Związkiem Dzieci Wojny RP w Ełku zorganizowaliśmy w ECK sympozjum naukowe poświęcone polskim dzieciom ofiarom II wojny światowej. Jednocześnie odbyła się promocja napisanej i wydanej przez MTN książki “Historia polskich dzieci ofiar II wojny światowej na Podlasiu
i Mazurach.
1-2 lipca, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UWM w Ełku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem pracowników naukowych z uniwersytetów grodzieńskich, poświęcona “Zachowaniu i przenikaniu kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich” . Wygłoszono 14 referatów oraz odbyto dniu 8 lipca naukową wycieczkę etnograficzna na pogranicze podlasko-białoruskie. Środki na ten cel pozyskano od Prezydenta Ełku i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
1-11 lipca, zorganizowano w Ełku kolonię językowo-historyczną dla polskiej młodzieży z Domu Polskiego z Lidy na Białorusi. Polska młodzież z Białorusi oprócz zajęć spotkała się z mieszkańcami Ełku i młodzieżą z organizacji pozarządowych oraz odbyła ciekawe wycieczki po Mazurach i Podlasiu. Środki na ten cel pozyskano
z Senatu RP.
30 lipca, zorganizowano dla członków MTN i KTK wycieczkę naukową etnograficzną do Białegostoku i Supraśla w celu poznania pogranicza kultury polsko-białoruskiej na Podlasiu. Środki na ten cel pozyskano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
27-28 października, na zaproszenie Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów w Łomży uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej dr A. Bobowik, gdzie wygłosił wykład i zapoznał się z archiwaliami regionu łomżyńskiego.
16 grudnia, Fundacja Środowisk Twórczych w Olsztynie przyznała Tytuł “Talent Roku 2011” w kategorii Klio – filozofia, historia i edytorstwo, dr inż. Alfonsowi Bobowikowi – prezesowi Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku za całokształt dorobku naukowego i wydawniczego.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca, 2012
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>