MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2010

 

Home
Up

 

13 stycznia w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku odbyła się promocja książki wierszy Heleny Brodowskiej “Prosto z serca” wydanej jej nakładem i staraniem Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku. Promocja wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców Ełku i nie tylko.

 

4 lutego na posiedzeniu Zarządu MTN na członka zwyczajnego Towarzystwa został przyjęty mgr inż. Antoni Szubzda emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych w Ełku, pasjonat historii oraz opiekun muzeum kultury mazurskiej Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej “Mazury” w Ełku.
12 lutego odbyło się zebranie ogólne zebranie sprawozdawcze członków, na którym przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2009 rok i program działalności na 2010 rok. Podjęto uchwałę o przekształceniu MTN
w organizację pożytku publicznego, uzupełniono skład zarządu do 7 członków
o kandydaturę Bohdana Cichowicza oraz podziękowano specjalnym wyróżnieniem
za współpracę i pomoc Aleksandrowi Puciłowskiemu prezesowi MSM w Ełku.

13 maja dr Alfons Bobowik na zaproszenie Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych uczestniczył w Konferencji Naukowej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyszyńskiego “Nauka a regionalizm”, gdzie wygłosił prelekcję na temat rozwoju badań regionalnych w ramach Mazurskiego Towarzystwa Naukowego na terenie Mazur.
19 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły przy MTN do oceny minionej historii Ełku i powiatu ełckiego oraz opracowania publikacji biograficznej osób nieżyjących zasłużonych i znaczących dla Ziemi Ełckiej.
2 czerwca odbyła się dla członków MTN promocja “Rocznika Ełckiego 2009 t. VI” wydanego przez MTN. W roczniku zamieszczono dorobek naukowy Towarzystwa za miniony rok oraz wiedzę o Klubie Twórców Kultury przy MSM w 5-tą rocznice jego istnienia. W rozdziale osób zasłużonych i znaczących dla Ełku zamieszczono biogramy nieżyjących dostojników ełckiego kościoła katolickiego.
15 czerwca staraniem Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku ukazała się nakładem autorki Heleny Brodowskiej druga książka wierszy “Katyń w poezji”. Autorka w zbiorku wierszy opisała tragedię smoleńską prezydenckiego samolotu
w dniu 10 kwietnia 2010 r i trwającej po tym wydarzeniu żałoby narodowej.
29 czerwca w Szkole Artystycznej w Ełku podczas Gali Towarzystwa Miłośników Ełku prezes Mazurskiego Towarzystwa Naukowego dr Alfons Bobowik otrzymał tytuł “Ełczanina Roku 2009” jako wyraz uznania dla działalności i osiągnięć Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku.

W dniach 2-3 i 5 lipca pod patronatem Prezydenta Ełku i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się w Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku II Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświecona “Zachowaniu i przenikaniu kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich”. Organizatorami Konferencji byli: Mazurskie Towarzystwo Naukowe, CSB i ECK. Obradom przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Michał Kodratiuk i prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski. Podczas obrad wygłoszono 12 referatów, odbyto 2 wycieczki naukowe.

W dniach 2-14 lipca w Bursie Szkolnej w Ełku została zorganizowana przez Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku dla 19-osobowej grupy polskiej młodzieży ze Szkoły Średniej nr 10 z Lidy na Białorusi kolonia językowo-historyczna. Uczestnicy kolonii mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach z języka polskiego i historii oraz w zajęciach w Ełckim Centrum Kultury. Odbyli spotkanie
z mieszkańcami Ełku i wiele ciekawych wycieczek po Ełku i okolicy oraz 3 wycieczki autokarowe po Mazurach i Podlasiu.

7 sierpnia w ramach wcześniejszej konferencji naukowej Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku odbyła się druga wycieczka naukowa na Podlasie szlakiem króla Zygmunta Augusta. 40-osobowa grupa członków MTN i KTK zwiedziła zabytki polskiej kultury materialnej i innych narodów w Kalinówce Kościelnej. Knyszynie, Tykocinie, Wiźnie i w Łomży.
5 października zwołano nadzwyczajne walne zebranie, na którym zmieniono statut oraz podjęto uchwałę o wpisaniu pożytku publicznego dla MTN. Sąd Gospodarczy w Olsztynie przyjął statut natomiast odrzucił wpisanie dla MTN organizacji pożytku publicznego, motywując, że nie spełniamy warunków masowej działalności społecznej.
18-20 listopada prezes dr inż. Alfons Bobowik na zaproszenie uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej na Państwowym Uniwersytecie im. J. Kupały w Grodnie, gdzie wygłosił referat na temat “ Szkolnictwa mniejszości białoruskiej po reformie jędrzejewiczowskiej w latach 1930-1939”. Ponadto spotkał się w Grodnie z Zarządem Związku Polaków na Białorusi.

 

Uczestnicy Konkursu Pamiętnikarskiego “65 lat na Mazurach. Mój start w dorosłe życie”

8 grudnia w sali wykładowej Klubu Twórców Kultury w MSM w Ełku odbyło się podsumowanie III edycji konkursu pamiętnikarskiego zorganizowanego przez MTN i KTK pod hasłem “65 lat na Mazurach. Mój start w dorosłe życie”. Na konkurs wpłynęło 12 prac wszystkie zostały nagrodzone
i wyróżnione. Nagrody ufundował Prezydent Miasta Ełku.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ont face="Garamond, Times New Roman, Times" color="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 22 marca, 2011
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>