MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2009

 

Home
Up

 

22 stycznia na posiedzeniu Zarządu MTN przyjęto 2 członków zwyczajnych mgr. Roberta Klimowicza oraz Iwonę Elżbietę Kozikowską.
19 lutego odbyło się zebranie ogólne członków MTN za 2008 rok. Przyjęto sprawozdania z ubiegłorocznej działalności Towarzystwa oraz 2 członków honorowych mgr Jarosława Obryckiego – dyrektora Szkoły Podst. Nr 5 w Ełku
i Ryszarda Nolko – właściciela Drukarni “Anigraf “w Ełku.
6 marca prezes Zarządu MTN potkał się z zarządem Mniejszości Niemieckiej “Mazury” w Ełku w celu nawiązania współpracy w dziedzinie ochrony pozostałości mazurskiego dziedzictwa kulturowego na Mazurach.
21 maja odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu MTN oraz promocja “Rocznika Ełckiego 2008 t. V” wydanego w nakładzie 650 egz. Rocznik jako wydawnictwo Biblioteki Powiatu Ełckiego trafiło do szkół i bibliotek w powiecie ełckim i Ełku.
4 czerwca Mazurskie Towarzystwo Naukowe otrzymało podziękowanie od Prezydenta Ełku za współpracę i wkład w realizację zadań miasta w 2008 roku.
W dniach 12-14 czerwca odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez MTN, Centrum Studiów Bałtyckich i Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku pod hasłem “Zachowania i przenikania kultur na pograniczu Mazur, Podlasia i ziem wschodnich w XX wieku”. Referenci z Ełku, Litwy, Niemiec i Białorusi wygłosili 12 referatów oraz odbyli wycieczkę etnograficzną do muzeów i skansenów na Mazurach.

18 czerwca na podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu Organizacji Pozarządowych “Godni Naśladowania” Mazurskie Towarzystwo Naukowe zostało wyróżnione dyplomem za osiągnięcia naukowe i edukacyjne w 2008 roku.
25 czerwca do tytułu “Ełczanina Roku 2008” nominacje otrzymali następujący członkowie MTN: Alfons Bobowik, Elżbieta Pańko i Stanisław Fietkiewicz, który został wybrany “Ełczaninem Roku”.
29 czerwca Minister Edukacji Narodowej w Warszawie odznaczył dr A. Bobowika
i A.Obrycką Medalami Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w dziedzinie nauki, edukacji oraz działalności na rzecz zachowania i rozwoju kultury regionalnej
w Ełku.

1 sierpnia członkowie MTN, KTK i UTW odbyli ciekawą wycieczkę na Podlasie do miejscowości: Bargłowa Kościelnego, Sztabina, Krasnegoboru, Lipska, Różanegostoku i Suchowoli, gdzie miało miejsce spotkanie kultur osadniczych katolickiej z zachodu Europy i bizantyjskiej z ziem ruskich.

20 października w Szkole Artystycznej w Ełku nastąpiło podsumowanie II edycji Nagrody Prezydenta Ełku “Białej Lilii”. Wyróżnienie w kategorii “Mecenasa kultury” otrzymał dr Alfons Bobowik za działalność w Mazurskiem Towarzystwie Naukowym na rzecz popularyzacji nauki i kultury polskiej na terenie Ełku, w kraju oraz i poza granicami.
22 października Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku otrzymało dyplom wyróżnienia Starosty Ełckiego Nagrody “Bociana Ełckiego” za działalność na rzecz rozwoju i upowszechnienia kultury na terenie powiatu i nie tylko.
W dniach 25-26 października dr Alfons Bobowik na zaproszenie ZPB i BTSK w Białymstoku uczestniczył w Białymstoku w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Droga ku wzajemności”, gdzie wygłosił referat na temat szkolnictwa białoruskiego na ziemiach północno-wschodnich w czasach II RP.
11 grudnia decyzją Zarządu MTN wysłano do 32 urzędów, uczelni, szkół, organizacji i firm, oraz osób współpracujących z Towarzystwem życzenia świąteczne
i noworoczne, które z Towarzystwem współpracowały. Podobną liczbę życzeń świątecznych otrzymano od różnych podmiotów gospodarczych i osób współpracujących z nami.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
color="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia, 2010
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>