MTN Ełk Mazurskie Towarzystwo Naukowe
w Ełku
19-300 Ełk, ul. T. Kościuszki 23, tel. (0-87) 620-81-79, e-mail: www.bobowik@wp.pl

2006

 

Home
Up

 

2006 r.

18 stycznia Nowy rok spotkań MTN z “Nauką historią i kulturą” rozpoczął się ciekawą prelekcja wygłoszona przez dr. E. Tomaszewicza na temat: “Znaczenia Prus w strategii militarnej Niemiec i Polski”. Dotyczyła ona wojen polsko-niemieckich o Prusy i związku tych ziem z polskim osadnictwem z Mazowsza i Podlasia.
8 lutego Odbyło się seminarium naukowe poświęcone “ 66 rocznicy pierwszej deportacji Polaków na Syberię”. W seminarium uczestniczyli licznie Sybiracy i kombatanci II wojny światowej. Obrady otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej MSM Jerzy Bulkowski. W spotkaniu wziął udział Zastępca Prezydenta Ełku Krzysztof Wiloch. Koło Związku Sybiraków urządziło wystawę dokumentów i literatury poświęconej gehennie polskiej ludności na Syberii. Zebrani wysłuchali 4 referatów o wywózce Polaków z Białostocczyzny i ziem wschodnich II RP na Syberię. Szczególnie ciekawy okazał się referat D.Mońko poświęcony członkom Koła Związku Sybiraków w Ełku.
9 lutego Odbyło się drugie walne zebranie sprawozdawcze MTN za 2005 rok. Członkowie wysłuchali sprawozdania prezesa A.Bobowika i skarbnika A.Orzechowskiego.Nie wnieśli żadnych uwag. Przyjęto na członków honorowych Bohdana Cichowicza , który udziela się w pracy na rzecz MTN oraz Henryka Ćwikowskiego prezesa KTK, który współpracuje z MTN. Członkowie zwyczajni i honorowi otrzymali legitymacje o przynależności do MTN. W miejsce rezygnującego ze stanowiska sekretarza Tomasza M. Michałowskiego wybrano na członka Zarządu i sekretarza Elżbietę Pańko.
15 marca Nastąpiło podsumowanie II edycji konkursu pamiętnikarskiego pod hasłem”: 60 lat na Mazurach”. Na konkurs wpłynęło 15 prac. Wszyscy obecni autorzy pamiętników otrzymali nagrody ufundowane przez Prezydenta Ełku i Prezesa MSM. Nagrody wręczali naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Aneta Werla i przewodniczący Rady Nadzorczej MSM Jerzy Bulkowski. Za szczególnie ciekawe uznała komisja pamiętniki Anny J. Boharewicz z Ełku, Zenona Ciechanowicza z Giżycka i Teresy Ostrowskiej z Ełku. Na zakończenie mgr Teresa Romanoska – etnograf, wygłosiła referat o roli pamiętnikarstwa w utrwalaniu tradycji narodowych przyniesionych przez Polaków na Mazury w wyniku przesiedlenia ludności.
10 maja Odbyło się sympozjum naukowe poświęcone genezie i walce polskich sił zbrojnych na froncie zachodnim w czasie II wojny światowej oraz działaniom zbrojnym ZWZ-AK na Białostocczyźnie i Augustowszczyźnie. Sympozjum przewodniczył mgr Andrzej Zdanowski członek Zarządu MTN, wygłosił referat o powstaniu i walkach zbrojnych ZWZ-AK w kraju. O powstaniu i walka ZWZ-AK na Białostocczyźnie mówił dr A.Bobowik. Genezę i walki wojsk polskich na froncie zachodnim omówił dr E.Tomaszewicz. Bardzo ciekawą wystawe orderów i odznaczeń państwowych zaprezentował mgr inż. Marek Buza.
21 maja odbyło się seminarium naukowe poświecone badaniom naukowym i wydawnictwach o najnowszej historii Regionu Ziemi Ełckiej. W seminarium uczestniczyli zainteresowani historycy, przewodnicy wycieczek, prezesi firm turystycznych oraz władze powiatu i miasta. Seminarium przewodniczył dr A.Bobowik. Wygłosił referat wprowadzjacy do dyskusji “O stanie badań i wydawnictwach o Ełku i Ziemi Ełckiej”. Mgr Iwona Drażba zapoznała zebranych z literaturą i zbiorami regionalnymi zgromadzonymi w MBP. Mgr Anna Żółtowska przedstawiła dokonania Zespółu Szkóły nr 5 im. K. Brzostowskiego w dziedzinie badań regionalnych w latach 1966-1989. Mgr Teresa Romanowska długoletni przewodnik i pilot wycieczek po regionie mazurskim omówiła potrzebach regionalnych wydawnictw dla turystyki i edukacji szkolnej.
19 października odbyło się spotkanie członków Zarządu MTN z prof. dr hab. Selimem Chazbijewiczem i dr Krzysztofem Szulborskim w sprawie organizacji II Konferencji Naukowej MTN w Ełku poświęconej Początkom polskiej gospodarki w Ełku i Powiecie Ełckim w latach 1945-1950 . Uzgodniono program naukowy konferencji.
8 grudnia w CSB UWM odbyła się II Konferencja Naukowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego pod hasłem Początki polskiej gospodarki w Ełku i Powiecie Ełckim w latach 1945-1950. Licznie uczestniczyli w niej osadnicy Ełku, władze miasta i powiatu, studenci CSB i WSD w Ełku. Obradom przewodniczyli dr A.Bobowik i prof. dr hab. S.Chazbijewicz. Wygłoszono 10 referatów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie ks. seniora mgr Józefa Kąckiego pierwszego prefekta obchodzącego 60-lecie pracy w szkołach w Ełku i powiecie ełckim. Ciekawa była także wystawa dokumentów i monografii z początków tworzenia się polskiej władzy w Ełku i powiecie.

21 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu MTN, na którym wręczono list gratulacyjny członkowi Zarządu, skarbnikowi Andrzejowi Orzechowskiemu z racji wyboru na radnego i na przewodniczącego Rady Miasta w Ełku. Ponadto przyjęto 2 nowych członków i 2 skreślono, z powodu małej aktywności w pracach Towarzystwa.

 

 
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ond, Times New Roman, Times" color="#FFCC66">Ostatnia aktualizacja: 11 lipca, 2008
 
Ostatnia aktualizacja: 18 sierpnia, 2015
ml>